Kontakt

Fundacja Energii Alternatywnej,  
84-200 Kąpino ul. Wiejska 1,  
Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego OZE-E/06/000044/16 
wpisana dnia 19.06 2012 do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000423851  przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP 588 239 70 24, REGON: 221676730, EORI: PL588239702400000,

Numer rachunku bankowego:  34 2490 0005 0000 4530 2006 1398

Tel. kom. 515 123 272

E-mail: biuro@fea.com.pl